Sunrise near Abalone Cove, Palos Verdes 12/21/2011

Sunrise near Abalone Cove, Palos Verdes 12/21/2011